OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cookies

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania tejto webovej stránky sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s názvom cookies. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj.

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame cookies?

Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka.

Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia.

Informácie týkajúce sa súborov cookie sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

Ako kontrolovať súbory cookie

Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookie. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie

Ako dodatočne zmeniť nastavenia Cookie

V prípade záujmu o zmenu nastavenia cookies tak môžete urobiť kedykoľvek kliknutím na tlačítko COOKIES v patičke webstránky.

Aké na našej webstránke používame COOKIES

Oboznámil/a som sa s informáciami v sekcii Ochrana osobných údajov na marketingové účely a zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti TRICorp, s.r.o., so sídlom Bajzova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 001 070, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85980/B v zmysle § 14 zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané za účelom ponuky produktov a služieb spoločnosti TRICorp, s.r.o., prostredníctvom ktorého budem v rámci priameho marketingu informovaná/ý o novinkách spoločnosti TRICorp, s.r.o. súvisiacich s autoumyvárkou BUBLINKA. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné a tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na e-maile: info@umyvarkabublinka.sk.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Poprosíme Vás si pozorne prečítať nasledujúce informácie ako spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom c. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť TRICorp, s.r.o. so sídlom Bajzova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 001 070, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85980/B, ktoré spracúvame na základe zmluvy, predzmluvných vzťahov a pri výkone ochrane nášho majetku.

Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu:

V súvislosti s dodávkou našich služieb a produktov, ako aj pri výkone ochrany nášho majetku sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu. Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú na účely predzmluvných vzťahov  (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb, informácia o produkte) a sme oprávnení spracúvať ich taktiež bez Vášho súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu:

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať len s Vašim dobrovoľným súhlasom na účely zasielania informačného mailu spoločnosti, prostredníctvom ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách na AUTOUMYVÁRKA BUBLINKA. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maily, alebo poslaním požiadavky na e-mail: info@umyvarkabublinka.sk.

Uchovávanie Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy a počas zákonmi stanovenej doby na ich

archiváciu, dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané. Osobné údaje získané s Vašim súhlasom sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

 • Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.
 • Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje sme Vám na základe Vašej žiadosti povinní poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byt vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vašim súhlasom,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: info@umyvarkabublinka.sk. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

KONTAKTUJTE NÁS


Spoločnosť TRICorp, s.r.o., kladie vysoký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oboznámil (a) som sa s informáciami v sekcii Ochrana osobných údajov